English            
 انتخاب وب سایت
 لینک های سریع
      قابل توجه دانشجویان متقاضی پارکینگ دانشجویی
 
 به منظور استفاده از پارکینگ دانشجویی دانشگاه، شایسته است در اسرع وقت مدارک ذیل به دفتر حفاظت فیزیکی واحد تحویل گردد.

 1-    کپی کارت دانشجویی
2-    کپی کارت خودرو

بدیهی است در صورتیکه خودرو مورد استفاده متعلق به یکی از بستگان درجه یک (همسر، پدر، مادر و ...)
می باشد، لازم است تصاویر مربوط به شناسنامه مالک خودرو و دانشجو نیز پیوست و به دفتر حفاظت فیزیکی واحد تحویل گردد.

 لازم بذکر است دانشجویان محترم فقط می توانند نسبت به ثبت یک خودرو در سیستم تردد اقدام نمایند.

                                دفتر حراست واحد