حفاظت فیزیکی

 
این قسمت زیر نظر دفتر حراست فعالیت می نماید و در جلوی درب های دانشگاه، دانشکده ها و اطراف محوطه حضور داشته و در حال گشت زنی می باشند که با لباس فرم آبی رنگ قابل تمایز از دیگران می باشند. 

اداره حفاظت فیزیکی

۱

آقای محمد علی دهنوی

رئیس اداره حفاظت فیزیکی

۲

آقای کامران فکری

متصدی امور دفتری و بایگانی

۳

خانم پروین ملکی

متصدی حفاظت فیزیکی (خواهران)

۴

آقای علی اسماعیلی

نگهبان

۵

آقای ابراهیم حاجی احمدی

نگهبان

۶

آقای سید رضا کوهبر

نگهبان

۷

آقای حمید اصغری

نگهبان

۸

آقای خدابخش سلیم زاده

نگهبان

۹

آقای سید علی شهیدی

نگهبان

۱۰

آقای ناصر خداداد

نگهبان

۱۱

آقای غیبعلی مولایی

نگهبان

۱۲

آقای رحیم بی پزوایی

نگهبان

۱۳

آقای علی میرورزنده

نگهبان

۱۴

آقای حمید رضا منگلی

نگهبان

۱۵

آقای محمدرضا نوری حسین آبادی

نگهبان

۱۶

آقای محمد نوری پور

نگهبان

۱۷

آقای مصطفی جدی اقدم

نگهبان

۱۸

آقای علی عبدالوند

نگهبان

۱۹

آقای عبداله عبدالهی

نگهبان

۲۰

آقای بهنام خالقی

نگهبان

۲۱

آقای محمدرضا عباسی

نگهبان

۲۲

آقای محمد مهدی زیوری

نگهبان

۲۳

آقای فرمان خیری پور

نگهبان

۲۴

آقای سید نور الدین صفوی

نگهبان

۲۵

آقای مجتبی حیدرپور

نگهبان

۲۶

آقای شیرزاد پروینی

نگهبان

۲۷

آقای نعمت شفایی

نگهبان

۲۸

آقای محمد هادی

نگهبان

۲۹

آقای حسین بخشنده

نگهبان

۳۰

آقای محمد فراز نسب

نگهبان