دفتر ریاست واحد

رئیس دفتر ریاست:  آقای حسن روشن ضمیر

شرح وظایف:

  • هماهنگی جلسات و  تهیه و تنظیم برنامه ملاقات با ریاست واحد 
  •  پیگیری دستورها و ارجاعیه های ریاست واحد
  • برقراری ارتباط  اثر بخش و تعامل با  واحدهای دانشگاهی و سایر ارگانها
  • پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعات  
  • بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی مراجعان
  • تنظیم و تسهیل امور دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب