اداره کل حراست

شماره تماس مستقیم: ۵۵۲۲۹۲۸۷                         شماره تماس داخلی: ۲۲۱۵

email:herasat.yadegar@gmail.com

اداره کل حراست دانشگاه با استعانت از خداوند متعال، حافظ امنیت دانشجویان در محیط دانشگاه و در چارچوب وظایف خود به صورت شبانه روزی آماده دریافت و رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان عزیز می باشد.
همچنین می توانید از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق صندوق های انتقادات و پیشنهادات نصب شده در درب های ورودی دانشکده ها، مسائل و مشکلات خویش را مطرح نمایید. 
شایان ذکر است  اداره کل حراست واقع در طبقه سوم ساختمان اداری می باشد.