دفتر گزینش

مدیر گزینش: آقای غلامرضا اشرفی
محقق گزینش: آقای مسعود رضوی