اداره امور حقوقی

رئیس اداره حقوقی: آقای دکتر علی اصغر آقائی
کارشناس اداره حقوقی : آقای علی الیاسوند


دفترحقوقی واحد زیرمجموعه حوزه ریاست و تحت نظارت کلی اداره کل امورحقوقی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام وظیفه نموده که اهم وظایف آن به شرح ذیل می باشد:

  • تهیه وتنظیم کلیه قراردادهای مربوط به واحد و ارسال پیش نویس قراردادها به سازمان مرکزی 
  • پیگیری دعاوی حقوقی و جزایی واحد علیه اشخاص حقیقی وحقوقی درمراجع قضایی وسایر مراجع ذیصلاح و پاسخگویی دقیق مستند ومستدل به منظور دفاع ازحقوق ومنافع واحد وتعقیب پرونده ها تاصدورحکم قطعی
  • تنظیم متن اظهارنامه دادخواست وشکایت علیه اشخاص حقیقی وحقوقی درموارد خاص تاحصول نتیجه 
  • ایجاد ارتباط باامور حقوقی سازمان به منظور آگاهی ودستیابی از قوانین ومقررات موضوعه به لحاظ انجام وظایف قانونی
  • شرکت درکمیسیون معاملات وکمیته انظباطی  واحد واظهار نظردرچهارچوب قوانین و مقررات وآیین نامه مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی 
  • تعقیب وپیگیری دعاوی مطروحه علیه واحد وتنظیم لوایح دفاعیه وهمچنین پیگیری پرونده های جعل مدرک تحصیلی ازطریق مراجع ذیصلاح
  • انجام مراحل مقدماتی مناقصه مزایده وتمهیدات لازم جهت تشکیل کمیسیون معاملات واحد وانطباق کلیه فعالیتهای مربوطه با آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی ومقررات دیگر
  • ارائه مجوز جهت استرداد ضمانتنامه های مناقصات و قرارداد ها پس از بررسی
  • تمدید ضمانتنامه های مربوط به قرارداد ها پس از اعلام معاونت اداری مالی
  • تنظیم برخی از نامه های حوزه ریاست در رابطه با ارگانهای دولتی و غیره