آشنایی با مدیران ریاست

دکتر سعید قاضی مغربی
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
 

مدیر روابط عمومی: آقای مهندس امیر دلداری
مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم دکتر سارا نجف زاده
رئیس دفتر ریاست: آقای حسن روشن ضمیر
رئیس گزینش: آقای کلبعلی