آشنایی با مدیران ریاست

دکتر سعید قاضی مغربی
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
EMAIL: ryasatvahed@iausr.ac.ir

مدیر روابط عمومی: آقای مهندس امیر دلداری
مدیر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان: آقای دکتر جمشید نجف پور
مدیر امور ورزشی: آقای حسین الیاسی
رئیس دفتر ریاست: آقای حسن روشن ضمیر
رئیس امور شاهد و ایثارگر:  آقای خدابخش ملکی
رئیس گزینش: آقای کلبعلی