آشنایی با مدیران ریاست

دکتر سعید قاضی مغربی
ریاست واحد یادگار امام (ره) شهرری
EMAIL: ryasatvahed@iausr.ac.ir

مدیر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان: آقای دکتر جمشید نجف پور
مدیر روابط عمومی: آقای مهندس امیر دلداری
مدیر فناوری، اطلاعات و ارتباطات: خانم مهندس نرگس توکلی
مدیر امور ورزشی: آقای حسین الیاسی
رئیس دفتر ریاست: آقای حسن روشن ضمیر
رئیس امور شاهد و ایثارگر: آقای حمید قاسمی 
رئیس گزینش: آقای غلامرضا اشرفی