شماره تماس های ضروری

 ردیف

حوزه ریاست

تلفن مستقیم

تلفن داخلی 

۱

دفتر ریاست واحد

۵۵۲۲۹۲۸۵

۲۲۰۸

۲

اداره کل حراست

۵۵۲۲۹۲۸۷

۲۲۱۵

۳

دفتر برنامه ربزی و امور اقتصادی دانش بنیان

۵۵۲۲۹۲۱۶

۲۵۲۷

۴

 روابط عمومی

۵۵۲۲۹۳۰۱

۲۲۳۷

۵

اداره حقوقی

۵۵۲۲۹۲۹۰

۲۲۱۴

۶

اداره گزینش

۵۵۲۲۹۳۹۳

۲۲۵۱

۷

دفتر امور ورزشی

۵۵۲۲۹۳۵۱

۲۳۴۲

۸

دفتر طرح، برنامه و بودجه

۵۵۲۲۹۳۴۲

۲۵۱۷

۹

دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی

۵۵۲۲۹۲۸۲

-

۱۰

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

۵۵۲۲۹۲۳۰

۲۵۴۰

۱۱

اداره شاهد و امور ایثارگر

۵۵۲۲۹۳۷۴

۲۲۱۸

۱۲

مسئول رایانه( شبکه و ارتباطات)

۵۵۲۲۹۲۶۰

۲۵۲۴

۱۳

مسئول رایانه ( تجهیزات رایانه ای)

۵۵۲۲۹۲۵۸

۲۵۲۹